top of page

Sekretesspolicy

Detta är ett kombinerat dataskyddsuttalande och informationsdokument i enlighet med dataskyddslagen och Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (2016/679/EU).

 

 

Registrator 

Länsi-Uusimaa Villat LUV Oy 3162995-2
c/o Accenda Oy
Köydenpunojankatu 2 F  
00180 HELSINGFORS

Tuire Huhta

Länsi-Uusimaa Villat LUV Oy

0503100789

REGISTRERA NAMN OCH INFORMATIONSINNEHÅLL

Luv kundregister ("Kundregister")

Syftet med registret

De personuppgifter som finns i kundregistret används för att hantera avtalsförhållandet och tillhandahålla tjänster. Dessutom kan personuppgifter från kundregistret användas för ytterligare försäljnings- och marknadsföringsändamål.

 

Underlag för datainsamling och bearbetning

Kundens data samlas in och behandlas med kundens samtycke, eller för genomförandet av avtalet med kunden.

 

Informationsinnehåll i registret 

syftet med kontakten

Namn, e-post, telefonnummer

information om kontakt med kunden och när samt uppföljningsåtgärder

 

Datalagringsperiod

Personuppgifter lagras så länge det behövs för att genomföra avtalet med kunden eller för att utveckla kundservice.

 

Regelbundna informationskällor 

Information samlas in i registret: 

Från personen själv. Data samlas också in med hjälp av analysverktyget Google Analytics.

 

Regelbundna dataöverföringar och dataöverföringar utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

Information lämnas inte regelbundet utanför företaget. Vissa av de externa tjänste- eller mjukvaruleverantörer som används av företaget kan lagra data utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

Användning av cookies 

På vår hemsida använder vi s.k cookie-funktion, dvs cookies. En cookie är en liten textfil som kan skickas till användarens dator och lagras där, vilket gör det möjligt för webbplatsadministratören att identifiera besökare som besöker webbplatsen ofta, för att underlätta inloggningen för besökare på webbplatsen och för att möjliggöra sammanställning av sammansatta information om besökarna. Med hjälp av denna feedback kan vi ständigt förbättra innehållet på våra sidor. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer. Vi använder dem på ett sådant sätt att vi kan erbjuda våra kunder information och tjänster enligt var och ens individuella behov.

 

Om användaren som besöker våra sidor inte vill att vi ska ta emot ovan nämnda information med hjälp av cookies, gör de flesta webbläsarprogram att cookie-funktionen kan stängas av. Detta görs vanligtvis via webbläsarinställningarna.

Det är dock bra att ta hänsyn till att cookies kan vara nödvändiga för att vissa av de sidor vi underhåller och de tjänster vi erbjuder ska fungera korrekt.

 

Registerskydd 

Endast de personer som är anställda av den personuppgiftsansvarige som behöver uppgifterna i sina arbetsuppgifter har tillgång till uppgifterna.

 

Automatiskt beslutsfattande

Automatiserade individuella beslut (artikel 22 i EU:s dataskyddsförordning) fattas inte.

 

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om denne som har lagrats i personuppgiftsregistret. En skriftlig besiktningsbegäran ska skickas undertecknad till ansvarig för registerärenden.

 

Granskningsrätten är avgiftsfri högst en gång per år.

 

Den registrerade har rätt att kräva rättelse eller radering av felaktiga eller inaktuella uppgifter eller överföring av uppgifter från ett system till ett annat. Han har också rätt att begränsa eller invända mot behandlingen av sina uppgifter i enlighet med artiklarna 18 och 21 i EU:s dataskyddsförordning.

 

Den registrerade har rätt att återkalla det tidigare lämnade samtycket till databehandling eller att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om ärenden som rör behandlingen av dennes personuppgifter.

 

Den registrerade har också rätt att neka användningen av sina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

bottom of page